جای تردیدی نیست که یکی از مهمترین چالشها و موضوعات جنجال برانگیز قرن جاری در سراسر جهان، مسئله انرژی است. به طور کلی روشهای گوناگونی برای حفظ منابع انرژی وجود دارد. معمولترین روش صرفه جویی میباشد که از طریق فرهنگ سازی میسر است. جدیدترین ایده برای حفظ انرژی استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید میباشد که به همین منظور در نظر گرفته شدهاند. سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان از این جملهاند. دربردارنده محیطی پویا و مقرون به صرفه بوسیله یکپارچه » ساختمان هوشمند ساختمانی است که « کردن چهار عنصر اصلی یعنی سیستمها، ساختار، سرویسها و مدیریت و رابطه میان آنها میباشد یک ساختمان هوشمند این مزایا را از طریق سیستمهای کنترلی هوشمند ارائه مینماید.
مدیریت انرژي در تعریف به معناي استفاده مقرون به صرفه و کارآمد از انرژي است. بسته به نوع مصرفی که یک ساختمان دارد دستگاههاي پرمصرف متفاوتند.

به عنوان مثال در ساختمان هاي اداري و تجاري دستگاه تهویه مطبوع و سیستم روشنایی مرکزي پرمصرف ترین هستند.
امروزه یکی از مهمترین نکاتی که در ساختمان ها اعم از مسکونی، تجاري، بیمارستان ها، هتل ها و غیره در نظر گرفته می شود ؛ مسیله بهینه سازي مصرف انرژي است . در ایران با توجه به اهمیت صرف جویی در مصرف انرژي ، که در سالیان اخیر به علت رشد فزاینده استفاده از سوخت هاي فسیلی ، محدود بودن منابع و همچنین قیمت رو به رشد آنها ، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ؛ استفاده از سیستم هاي مدیریت و هوشمندسازي ساختمان ها به میزان قابل توجهی کل مصرف انرژي را کاهش می دهد و شرایط آسایش و ایمنی را نیز به طور مطلوبی فراهم می سازد . بنابراین این مقاله سعی بر گشودن باب تاثیر شبکه هوشمند با استفاده از شبکه هاي حسگر بیسیم در اتوماسیون خانگی، سیستم هاي مدیریت انرژي، کلیدهاي هوشمند الکتریکی در ساختمان جهت بهینه سازي مصرف انرژي داشته و اهمیت آنچه را که تا کنون نادیده گرفته شده است را تنها با اشاراتی مختصر ذکر نموده است . [8 [در صورت اعمال نکات مطرح شده توسط طراحان به ساکنین ساختمان هاي مسکونی و غیر مسکونی، به راحتی می توان از یک سو ضمن کاهش آلودگی ناشی از مصرف انرژي هایی که از سوخت هاي فسیلی تامین می گردد و خطر جدي براي سلامت روحی و جسمی جامعه ایجاد کرده است ؛ و نیز کاهش هزینه هاي اضافی ، می توان با استفاده از تکنولوژي هاي نوین الکترونیکی و طراحی شبکه هوشمند در جهت بهینه سازي مصرف انرژي پیش رویم. بزرگترین موضوع در این مورد فرهنگ ایجاد این چنین ساختمان ها و منازلی بین مردم است که راه حل این موضوع این است که دولت اطلاع رسانی کافی از مزایاي اینگونه سیستم ها را داشته باشد و در این راستا کمک هاي مالی را نیز براي برپایی این گونه ساختمان ها انجام دهد به امید اینکه بتوان این فرهنگ را بین تمام مردم ایجاد نمود و کشور را به سمت سازندگی و بی نیازي و تکامل پیش برد .